Δημοσιεύσεις
  12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, Μάιος 2010

 

Γραπτές εργασίες

Chousianitis K, Agalos A, Papadimitriou P, Lagios E, Makropoulos K, 2010: Source parameters of moderate and strong earthquakes in the broader area of Zakynthos island (W. Greece) from regional and teleseismic digital recordings, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάιος 2010, XLIII, No 4, σελ. 2005-2014

Kapetanidis V, Papadimitriou P and Makropoulos K, 2010. A cross-correlation technique for relocation of seismicity in the western Corinth rift, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάιος 2010, XLIII, No 4, σελ.2015-2025. (pdf)

Karakonstantis A., Papadimitriou P., 2010. Earthquake relocation in Greece using a unified and homogenized seismological catalogue, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάιος 2010, XLIII, No 4, σελ.2043-2052. (pdf)

Kaviris G., Papadimitriou P., and Makropoulos K., 2010. Anisotropy study of the February 4th 2008 swarm in NW Peloponnesus (Greece), Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάιος 2010, XLIII, No 4, σελ.2084-2092. (pdf)

Moshou, A., Papadimitriou, P. and Makropoulos K., 2010. Moment tensor determination using a new waveform inversion technique. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάιος 2010, XLIII, No 4, σελ. 2104 - 2113. (pdf)

Segou M, Voulgaris N, Makropoulos K, 2010. On the sensitivity of ground motion prediction equations in Greece, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάιος 2010, XLIII, No 4, σελ. 2163-2173


 

επιστροφή