Υπηρεσίες του Σεισμολογικού Εργαστηρίου


 • Μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας πόλεων και περιοχών ή θέσεων μεγάλων έργων.

 • Μικροζωνικές μελέτες για την αντισεισμική θωράκιση πόλεων και οικισμών.

 • Μελέτες ανίχνευσης προδρόμων σεισμικών φαινομένων σε περιοχές μεγάλης και μικρής σεισμικής δραστηριότητας.

 • Μελέτη ιδιοτήτων σεισμικών πηγών και ισχυρών κινήσεων για αντισεισμικό σχεδιασμό μεγάλων έργων.

 • Σεισμοτεκτονικές μελέτες για καθορισμό σεισμικά ενεργών ρηγμάτων.

 • Μελέτες τρωσιμότητας κατασκευών για επικείμενη σεισμική φόρτιση σε συνάρτηση με την ποιότητα του εδάφους.

 • Σενάρια αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών σε συγκεκριμένο τόπο.

 • Σεμινάρια, διαλέξεις, έκδοση οδηγιών με θέμα την ενημέρωση στο σεισμικό πρόβλημα και μεθόδους προφύλαξης και περιορισμού των συνεπειών του.

 • Αρχαιομετρικές έρευνες για ανίχνευση και ανάδειξη χαμένων αρχαιοτήτων.

 • Γεωδαιτικές (GPS) έρευνες μελέτης τεκτονικών παραμορφώσεων.

 • Γεωθερμικές έρευνες για εντοπισμό, αξιολόγηση και εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας).

 • Περιβαλλοντικές έρευνες, όπως μόλυνση υπογείων υδάτων, επιπτώσεις αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας κ.α.

 • Γεωφυσικές έρευνες εντοπισμού κοιτασμάτων και υδρογονανθράκων.

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων τεχνικής σεισμολογίας και γεωλογίας, όπως ο προσδιορισμός του βάθους και του τοπογραφικού αναγλύφου του βραχώδους υποβάθρου σε εργασίες θεμελίωσης μεγάλων έργων υποδομής (π.χ. υδροηλεκτρικά φράγματα, γέφυρες, λιμενικά έργα κ.α.)

 • Μελέτες σεισμικής τομογραφίας.

 • Μελέτες γεωηλεκτρικής τομογραφίας.

 • Μελέτες σεισμικής διάθλασης.

 • Μελέτες σεισμικής ανάκλασης.