Name
Position
E-mail
Tel
Nikolaos Voulgaris
Professor
210 727-4431


Name
Position
E-mail
Tel
Vasiliki Kouskouna
Professor
210 727-4421
Gerasimos Tselentis
Professor
210 727-4425
Nikolaos Voulgaris
Professor
210 727-4431
Assoc. Professor
210 727-4841


Name
Domain
Prof. Nikolaos Delibassis
Seismologist
Prof. Ioannis Drakopoulos
Seismologist
Prof. Aggelos Galanopoulos
Seismologist
Assoc. Prof. Ioannis Kassaras
Seismologist
Seismologist
Seismologist


Name
Position
E-mail
Tel
Dr. Kyriaki Pavlou
EDIP
210 727-4791


Name
Position
E-mail
Tel
Aliki-Maria Moumoulidou
ETEP
210 727-4692


Name
Domain
E-mail
Tel
Seismology
210 727-4345
Seismology
210 727-4345
Dr. Georgios Michas
Seismology
210 727-4345
Dr. Nikolaos Sakellariou
Seismology
210 727-4801


Name
Domain
E-mail
Tel
Georgios Bozionelos
Seismology
210 727-4345
Ioannis Misailidis
Seismology
210 727-4801
Ioannis Spingos
Seismology
210 727-4842